Skip to main content

 Farnost Příchovice

Kostel sv. Víta

Z historie kostela

Když přijíždíte od Prahy do Jizerských hor, již z dálky můžete spatřit bíločernou věž příchovického kostela sv. Víta. Viditelná je už z Držkova, odkud byla zdejší farnost kdysi spravována.

První zmínka o obci Příchovice je z roku 1577 ve smlouvě mezi Jaroslavem Smiřickým a Pavlem Schiererem, sklářem, která povoluje stavbu sklářské huti v Rejdicích.

V r. 1670 bylo v Příchovicích 140 duší patřících k držkovské farnosti.

Základní kámen ke stavbě prvního kostela zasvěceného sv. Vítu byl položen 9. 7. 1690 Polyxenou Des Fours. Byla to dřevěná kaple, která stála uprostřed hřbitova. Její presbytář se nacházel v místě, kde dnes stojí hřbitovní kříž. Roku 1738 byla kaple povýšena na farní kostel, postavena dřevěná fara, a tím se Příchovice staly samostatnou farností.

Základní kámen kamenného kostela byl položen v r. 1821. Stavět se však začalo až r. 1858, kdy už hrozilo zhroucení dřevěné kaple. Práce byly dokončeny v r. 1862 a téhož roku byl 12. října nový kostel vysvěcen.

Stavební plány zpracoval rohanský stavitel Josef Prevot. Kostel má podobu pseudoromásnké trojlodní baziliky s hranolovou věží v západním průčelí a presbytářem, který je zevně půlkruhově, uvnitř polygonálně uzavřený. Celá stavba je 51 m dlouhá, 19 m široká a 15 m vysoká. Věž původně měřila 55 m. Uvnitř jsou v trojlodí dřevěné tribuny položené na zděných pilířích. Trojlodí je zaklenuto křížově, presbytář je zaklenut kápěmi. Hlavní oltář zhotovili řezbáři Buškové ze Sychrova. Varhany postavil v r. 1864 Josef Prediger z Albrechtic. Skleněný lustr věnovali Ferdinand Unger z Potočné, Ignác Friedrich a Josef Riedel z Polubného. Čtrnáct obrazů křížové cesty zhotovil r. 1863 P. Herbe. Z původního dřevěného kostela pocházejí čtyři dřevěné sochy nad hlavním oltářem (sv. Václav, sv. Zikmund, sv. Matouš a sv. Marek), starý oltářní obraz sv. Víta, boční rokokové oltáře Panny Marie Bolestné a sv. Anny, rovněž rokoková křtitelnice a tři cechovní prapory – mezi nimi tkalcovský a tesařský.

V r. 1912 proběhla generální oprava kostela a fary. V  letech 1916 a 1917 byly zrekvírovány dva velké kostelní zvony. Roku 1926 došlo ke generální opravě varhan a zavedení elektrického osvětlení. 7. 10. 1926 byly vysvěceny nové zvony, v r. 1930 pořízeny nové věžní hodiny. V lednu 1942 postihla kostel druhá rekvizice zvonů. Mezi léty 1945–1989 bylo možno provádět jen nejnutnější údržbu, aby kostel nechátral. Roku 1972 se kostel po třiceti letech opět dočkal zvonu. Byl zachráněn z hroutící se zvonice kostela v Kerharticích.

Proměny po roce 1989

Po r. 1989 vzniklo na faře vedle kostela Interdiecézní centrum života mládeže (IDCŽM) Křižovatka a spolek Křižovatka, kterému byla budova fary dlouhodobě zapůjčena a který zde pracuje ve prospěch dětí a mládeže dodnes. Byla tím vlastně jen veřejně pojmenována skutečnost, která trvala již od konce sedmdesátých let. Tehdy, navzdory totalitnímu režimu, sem začalo za knězem P. Mirkem Šimáčkem jezdit velké množství mladých lidí, aby zde nacházeli posilu pro život podle hodnot vlastních zakazované křesťanské víře. Fara prošla v letech 1991–1993 rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byla dostavěna nová budova. Kapacita objektu se tak významně rozšířila. V současné době toto centrum mládeže zaznamená ročně více než dva a půl tisíce návštěv mladých lidí, dětí i jejich rodin.

Roku 1990 se začala připravovat velká oprava kostela, která trvala do roku 1994. Byla vyměněna část vazby věže včetně hlavního věžního trámu, čímž se věž zvýšila o 1,5 m. Později došlo také k rozsáhlé tesařské rekonstrukci  pro zajištění stability věže. Protože v lodi kostela byly viditelné velké mokré skvrny nad varhanami na levé i pravé straně kůru, započalo se s výměnou střešní krytiny. Věž a sanktusová věžička dostala místo starého pozinkovaného plechu nový měděný plášť. Střechu lodi pokryl bonský šindel. Také okapy a svody se vyměnily za měděné. Kříže na špicích věží byly ošetřeny a pozlaceny, do nové makovice byla vložena schránka s původními i novými dokumenty. Kamenné zdivo bylo vyspárováno, příp. opatřeno novou omítkou a natřeno bílou barvou. Tím se z kostela stal nepřehlédnutelný bod v daleké krajině. Schody obou vchodů kostela byly přestavěny a nově usazeny. Došlo také k zrestaurování dveří do sakristie. Obnovení se dočkal i erb rodu Rohanů ze Sychrova nad hlavním oltářem. Vstup z předsíně do lodi kostela byl opatřen ozdobnou mříží. Kostelní okna byla ošetřena fermeží s  voskem.

V r. 2000 byl kostel vykraden a přišel tak o 16 soch. O pět let později se sem vloupali zloději znovu a odcizili víko vyřezávané křtitelnice se soškou sv. Jana Křtitele a další dvě sochy.

V roce 2008 začaly práce na odvodnění kostela ze severní strany. Byla vybudována nová kanalizace okolo kostela a jižní části fary. Proběhla kompletní oprava a výmalba vnitřního prostoru. V letech 2009–10 se uskutečnila výměna trámů a podlahy zvonového patra věže napadených dřevomorkou a byly sem vyrobeny nové okenice. R. 2014 došlo k nové výmalbě presbytáře. Fasáda věže kostela se od devadesátých let opravovala a natírala mnohokrát, naposledy však v r. 2016, kdy byla nově natřena severní strana kostela krom věže. Téhož roku Firma Aldit z Lučan nad Nisou částečně opravila skleněný lustr. Došlo k opravě trámoví věže a k výměně oken hodinových ciferníků včetně jejich osvětlení. Hodinový stroj byl restaurován a přesunut o patro níže.

Díky podpoře Libereckého kraje, Biskupství litoměřického, mnoha soukromých dárců a sériibenefičních akcí pořádaných OPS Jizerky pro Vás za podpory SDH Příchovice se v r. 2023podařilo sehnat finanční prostředky a opravit fasádu věže a průčelí kostela včetně výměnyoken ve zvonovém patře. Zároveň byla nevyhovující lepenková krytina na střeše věženahrazena měděným plechem.

Současná situace

Přestože příchovický kostel vypadá na první pohled zachovale, vyžaduje četné opravy. Kvůli zatékání je naléhavě potřeba vyměnit starou a pro horské podmínky nevhodnou střešní krytinu na lodi kostela. Rozpočet na tuto opravu činí cca 3 miliony Kč. Vzhledem k přetrvávající vysoké vlhkosti v interiéru bude nezbytné provést odvodnění kostela. Pak přijde na řadu obnova zbytku fasády. Výhledově nás čeká renovace vitrážových oken, poškozených horskými klimatickými podmínkami, a generální oprava varhan, vyčíslená v r. 2022 firmou Žloutek a syn na jeden milion korun.

Proto se s důvěrou obracíme na vás, kterým na této stavbě záleží. Budeme vděční za jakýkoli finanční dar.

V letech 2021–2022 se podařilo zrestaurovat sochu Panny Marie na návsi. Nyní je nověopravena fasáda věže a průčelí kostela. Pojďme společně v obnově tohoto místa pokračovat,aby bylo zase o něco pěknější. Věříme, že vždy, když se sem budete vracet, potěší vás jižz daleka pohled na zářící příchovický kostel a vědomí, že jste se na jeho opravě podíleli i vy.

Nedělní bohoslužby: 10.00 hodin

Rozpis bohoslužeb na celý týden a aktuální ohlášky naleznete zde.

Kontakty:

Administrátor: P. Jiří Smolek

Adresa: Příchovice 38, Kořenov, 468 48,

Tel.: 483 399 218; mobil: +420732975817

E-mail: farnost.prichovice@dltm.cz

Číslo běžného účtu farnosti: 961456349/0800, VS: 156; QR platba

Číslo transparentního účtu: 6601569339/0800; QR platba

Transparentní účet ŘKF Příchovice slouží výhradně na opravy a údržbu kostela sv. Víta v Příchovicích.

Fotografie ze života farnosti