Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – obecná informace

Arcibiskupství olomoucké, IČO: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje také jako zpracovatel.

 

Zpracování osobních údajů

Arcibiskupství olomoucké zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související se správou a chodem církve,
 • personalistická agenda,
 • agenda související s přijímáním svátostí,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
 • pořádání dobročinných sbírek,
 • správa zřizovaných právnických osob,
 • smluvní agenda.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Arcibiskupství olomoucké se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností biskupství ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá arcibiskupství o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Arcibiskupství olomoucké jmenovalo v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát, ev. č. ČAK: 15195, IČ: 726 95 633. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Týnská 633/12, 110 00 Praha 1, telefonicky na čísle +420 777 985 630, datovou schránkou na adrese kz73igd nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr(zavinac)jakubkriz.cz.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti biskupství a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Arcibiskupství olomoucké

 

Informace i zpracování osobních údajů v Centru pro mládež a Arcidiecézním centru života mládeže Arcibiskupství olomouckého

V rámci akcí pořádaných Centrem pro mládež a Arcidiecézním centrem života mládeže může docházet ke zpracování osobních údajů pro tyto účely:

 1. Zajištění rezervace místa na programu (identifikační a kontaktní údaje)
 2. Zajištění ubytování a dalších záležitostí nezbytných pro organizaci a konání akce (identifikační, kontaktní a fakturační údaje, údaje o zdravotních omezeních nebo specifických potřebách)
 3. Fakturace služeb nebo zakoupeného zboží (identifikační, kontaktní a fakturační údaje)
 4. Vedení účetnictví správce
 5. Zasílání nabídek akcí pořádaných správcem
 6. Pořízení audiovizuálního a vizuálního záznamu z akce pro jeho použití jako ilustračního materiálu ke zprávám o proběhlých akcích
 7. Pořízení vizuální záznam za účelem ochrany majetku (vizuální záznam kamerovým systémem)
 8. Pořízení fotografií pro účel prezentace programů na webových stránkách a tištěných materiálech Centra pro mládež.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně majetku a prezentaci činnosti správce veřejnosti a přímém marketingu. V případě zpracování podle bodu 8 je titulem pro zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení účetnictví mohou být v rámci finanční kontroly předány orgánům finanční správy. Osobní údaje obsažené na vizuálním záznamu z bezpečnostních kamer mohou být v případě vzniku škody na majetku správce předány orgánům činným v trestním řízení, orgánům činným v přestupkovém řízení a příslušné pojišťovně.

V souvislosti s pořádáním akce pak mohou být osobní údaje předávány další partnerům nebo dodavatelům služeb: např. pro zajištění ubytování nebo dopravy od externích partnerů, kde je předání údajů nezbytné z důvodů legislativy nebo nezbytné pro organizační zajištění akce.

Při zajištění přihlašování na akce využívá správce služeb zpracovatele, kterým je signály.cz, z. s., IČ: 227 20 758, se sídlem Kozí 684/8, Brno-město, 602 00 Brno.

 

Arcibiskupství olomoucké